W naszym Raporcie Płacowym prezentujemy 3  rodzaje płac:

Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze (MWZ) to stawka stała określona w umowie za wykonywanie pracy na danym stanowisku, ustalona zgodnie z prawem pracy i funkcjonująca jako podstawa wynagrodzenia.

Miesięczna płaca podstawowa (MPP) to wynagrodzenie zasadnicze oraz dodatki stałe. Dodatki stałe to takie, które są wypłacone w jednej ustalonej wysokości w sposób regularny – są przypisane do danego stanowiska. Wśród dodatków stałych wyróżniamy takie, jak dodatki kodeksowe za pracę w nocy bądź w niedziele i święta, ale również dodatki przyznawane za wykonywanie określonej funkcji bądź za pracę w warunkach szkodliwych. Uwzględniamy tutaj również dodatek za pracę w systemie zmianowym i za posiadanie konkretnej kwalifikacji bądź znajomości języka obcego.

Miesięczna płaca całkowita (MPC) to miesięczna płaca podstawowa powiększona o dodatki zmienne. Ten rodzaj wynagrodzenia zawiera więc wynagrodzenie zasadnicze, dodatki stałe oraz dodatki zmienne. Dodatki zmienne to elementy wynagrodzenia uzależnione od jakości wykonywanej pracy i efektywności pracownika. Są to dodatki przyznawane za zrealizowanie określonych zadań, wprowadzenie bądź opracowanie usprawnień oraz szeroko rozumiane prowizje – w formie np. dodatku handlowego za zrealizowanie wyznaczonego targetu bądź procentu od zysku/obrotu jednostki. Dopasowanie znajdą tutaj również dodatki frekwencyjne i nagrody przyznane za szczególne zasługi.

Wynagrodzenia prezentujemy zarówno w ujęciu miesięcznym jak i rocznym. Najczęściej wybierana jest prezentacja wynagrodzeń w ujęciu miesięcznym, natomiast jeśli z jakiegoś powodu potrzebujemy danych rocznych – nie musimy nic przeliczać, dane roczne również są dostępne w Raporcie Płacowym.

Jeśli więc interesuje nas wysokość wynagrodzenia wynikającego z umowy na danym stanowisku – będziemy wówczas korzystać z miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego (MWZ). Jeśli natomiast śledzimy stawki zawierające w sobie wynagrodzenie z umowy i dodatki wynikające z charakteru pracy na stanowisku – odpowiednia będzie do tego celu miesięczna płaca podstawowa (MPP). A pełne spojrzenie na wynagrodzenia składające się z wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatków wynikających zarówno z charakteru jak i faktycznych wyników osiąganych na stanowisku ukaże nam miesięczna płaca całkowita (MPC).