Wynagrodzenie pracownika składa się najczęściej z wynagrodzenia zasadniczego (czyli stawki wynikającej z umowy), a także benefitów płacowych: stałych i zmiennych. Dodatki te dzielą się na te przypisane na stałe do stanowiska (np.  funkcyjny, za pracę w nocy, za pracę w systemie zmianowym) oraz bonusy wynikające z jakości i efektywności wykonywanej pracy (np. premia uznaniowa, handlowa, czy też za realizację zadań). Wpływ na procentowy udział dodatków płacowych w wynagrodzeniu całkowitym ma rodzaj zajmowanego stanowiska (np. duże znaczenie w wypłacie sprzedawców mają premie) polityka firmy oraz branża, w jakiej działa przedsiębiorstwo.

Nasz najnowszy raport dotyczący dodatków płacowych

W lipcu zeszłego roku wydaliśmy pierwszą edycję suplementu do naszych Raportów Płacowych, pod tytułem Strategie firm w dobie pandemii. Mieliśmy okazję przyjrzeć się, jakie działania dotyczące modyfikacji składników wynagrodzenia podjęły organizacje.

Druga edycja analizy została przeprowadzona w pierwszym kwartale 2021. Wyniki opracowaliśmy w edycji Kwiecień 2021. W kwietniu tego roku udostępniliśmy gotowe zestawienie jako suplement do Raportów Płacowych, który zawiera w sobie informacje na temat działań związanych z budżetem wynagrodzeń, jakie już zostały podjęte lub dopiero są planowane na ten rok.

Pandemia a dodatki płacowe

Na podstawie opracowanych przez nas informacji możemy zobaczyć, jak wiele przedsiębiorstw planuje lub już obniżyło/zlikwidowało benefity płacowe w 2021 roku.

Obserwujemy, że jedynie 4% organizacji biorących udział w badaniu zdecydowało się lub rozważa wprowadzenie takiego rozwiązania. 7% firm nie podjęło decyzji w tym temacie. W porównaniu do 2020 roku zmalała liczba przedsiębiorstw, które decydują się na obniżenie lub zlikwidowanie dodatków płacowych. Wtedy to na to działanie zdecydowało się 20% firm, a na ich likwidację 14%! O tych wydarzeniach wypowiada się Martyna Ratusznik, która pełni rolę Starszego Konsultanta w naszej firmie: „Organizacje najczęściej modyfikowały dodatki zmienne, to jest te zależne od jakości i wydajności pracy, czyli takie, na których wysokość pracownik ma bezpośredni wpływ. Takie działanie może nieść ze sobą negatywne skutki dla pracownika w momencie, w którym większy element jego wynagrodzenia stanowi część zmienna. Dla pracodawcy oznacza to jednak powiązanie budżetu  płac z aktualną sytuacją firmy”.

Czy w firmach pojawiają się nowe dodatki?

Zgodnie z wynikami przeprowadzonego przez nas badania 6% organizacji zdecydowało się lub chce wprowadzić nowy dodatek płacowy! Może to być zaskakujące, biorąc pod uwagę pandemię, jednak należy pamiętać, że są sektory, które stały się beneficjentem koronawirusa. W nich zapotrzebowanie na kadrę jest ogromne. Sprawia to, że przedsiębiorstwa muszą zagwarantować pracownikom atrakcyjne świadczenia.

Najczęściej wprowadzanym nowym benefitem płacowym jest dodatek za pracę w domu. Pod tą nazwą kryje się np. rekompensata za zużycie energii elektrycznej, zwrot kosztów za stały dostęp do Internetu oraz bonus lub bon na zakup sprzętu biurowego (fotel, monitor itp.). Firmy wprowadzają nowe dodatki w zależności od aktualnych potrzeb i specyfiki organizacji, a ich zmiana pozwala na elastyczne kształtowanie płacy całkowitej bez wymogu zmiany polityki wynagradzania.