Służbowy samochód i telefon komórkowy jako najczęściej przysługujące dodatki pozapłacowe dla stanowiska. Nienormowany sztywnymi godzinami czas pracy. Wymagany wysoki poziom umiejętności interpersonalnych i duży stopień samodzielności oraz cel główny: zdobycie określonego terytorium. Czy te wszystkie warunki sprawiają, że zawód przedstawiciela handlowego to zajęcie zdominowane przez mężczyzn?

 

W próbie badania Raport Płacowy na ponad 1500 pracowników zatrudnionych na stanowisku przedstawiciel handlowy aż 80% stanowią właśnie panowie. Średni wiek mężczyzn – przedstawicieli handlowych to 37 lat, ale rozstęp między najmłodszym a najstarszym handlowcem wynosi ponad 5 dekad. Nie znaczy to jednak, że bycie przedstawicielem handlowym to zajęcie na całe życie, gdyż przeciętny okres pracy na tym stanowisku wynosi około 6 lat, a ponad 1/3 zatrudnionych zmienia pracę po upływie od roku do trzech lat. Grupa handlowców jest najbardziej narażona na syndrom wypalenia zawodowego, ich kariera przebiega krótko, ale intensywnie. Dostrzeżenie u siebie braku predyspozycji, zbyt duża rywalizacja oraz silna presja zwierzchników i środowiska, są najczęstszymi przyczynami odchodzenia ze stanowiska.

 

A co zachęca do podjęcia pracy w charakterze przedstawiciela handlowego? Niewątpliwie silnym motywatorem jest wysokość wynagrodzenia na tym stanowisku. Według najnowszych danych pochodzących z Raportu Płacowego Advisory Group TEST Human Resources w II połowie 2013 roku przeciętnie zarabiający handlowiec otrzymywał miesięcznie ponad 5 000 zł. Najniższe całkowite miesięczne wynagrodzenie wyniosło nieco ponad 3 000 zł, czyli w przybliżeniu stanowiło dwukrotność minimalnego wynagrodzenia brutto w Polsce. Sprzedaż czego przynosiła największe zyski?

 

Rysunek 1: Dolna i górna wartość miesięcznego wynagrodzenia całkowitego 50% środkowych płac na stanowisku: przedstawiciel handlowy, w podziale na sektor gospodarki.

Źródło: Raport Płacowy Advisory Group TEST Human Resources

 

Najwyższe średnie wynagrodzenie można było otrzymać w sprzedaży usług, jednak jak można zauważyć na wykresie powyżej był to sektor, w którym rozstęp płac był największy. Odczytując dokładnie dane z wykresu możemy zauważyć, że w 2013 roku 1/4 przedstawicieli handlowych sektora usług zarabiała poniżej 3 146 zł. Tyle samo pracowników otrzymywało wynagrodzenie powyżej 8 441 zł. I o ile górna granica tego przedziału stanowiła jednocześnie najwyższa wartość spośród wszystkich sektorów, to w przypadku dolnej granicy sytuacja to była zgoła inna – bo wartość tego wynagrodzenia była najniższa ze wszystkich. Średnie dla sektorów handlu i produkcji były zbliżone i wyniosły kolejno: 4 941 zł i 4 961 zł.