Od 1999 roku wydajemy własne Raporty Płacowe, które zawierają informacje o wynagrodzeniach w Polsce. Opieramy się o dane pozyskane z działów personalnych Uczestników badania, dzięki czemu nasze wyniki odpowiadają rzeczywistości. Grupą, która zawsze licznie bierze udział w naszych badaniach, są firmy produkcyjne. W najnowszych Raportach opublikowanych w styczniu 2020 wzięło udział aż 524 organizacji działających w tym obszarze! Liczba ta w stosunku do analogicznego okresu w zeszłym roku wzrosła o 5%. Cieszy nas tak duże zainteresowanie i obecność przedsiębiorstw z tego sektora, w którym to konkurencja o pracownika jest tak duża. Organizacje pragną więc mieć dostęp do aktualnej wiedzy na temat wynagrodzeń, tak by móc zaoferować sprawiedliwe podwyżki dla obecnie zatrudnionych (jako jeden ze sposobów zatrzymania ich w organizacji), oraz atrakcyjne stawki, które przyciągną nowych kandydatów.

Średnie wynagrodzenia w branży produkcji

Tak duża liczba Uczestników badania z sektora produkcji daje nam możliwość dokładnej analizy wynagrodzeń tam obowiązujących i przedstawienia wyników, które dobrze odpowiadają rzeczywistym wartościom.

Żródło: manaHR

W przygotowanej przez nas tabeli występują trzy typy wynagrodzenia. Miesięczne wynagrodzenie zasadnicze to kwota, która wynika z podpisanej umowy o pracę. Płaca podstawowa to wynagrodzenie zasadnicze wraz z dodatkami stałymi przysługującymi za określone czynności, sprawowaną funkcję lub warunki pracy. Natomiast płaca całkowita zawiera w sobie dodatki zmienne (czyli te związane z wydajnością, efektywnością lub wynikami pracy pracownika) oraz kwotę przysługującą z płacy podstawowej.

Naszą analizę rozpoczniemy od pracowników blue collar, czyli robotników i brygadzistów.  Wszystkie podane kwoty zarobków są większe niż płaca minimalna. Odbiegają one jednak znacząco od średniego wynagrodzenia w Polsce. Różnica pomiędzy płacą zasadniczą a całkowitą wynosi 865 PLN, czyli około 23%.

Pracownicy white collar, czyli lider, mistrz lub specjalista, zarabiają powyżej średniej krajowej. Jeśli spojrzymy na kwotę różnicy pomiędzy zarobkami zasadniczymi a tymi z uwzględnieniem dodatków, to jest ona podobna do blue collar i wynosi 955 PLN. Ciekawie zaczyna się jednak robić, kiedy spojrzymy na wartości procentowe. W przypadku white collar 955 PLN różnicy to około 16%, czyli o 7 punktu procentowego mniej, niż dla pracowników fizycznych.

Większy udział dodatków zmiennych dla niebieskich kołnierzyków

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku stanowisk fizycznych, część zmienna wynagrodzenia jest wyższa, niż wśród pracowników administracyjnych. Nim zastanowimy się, co jest tego przyczyną, musimy dokładnie wyjaśnić, czym dokładnie są dodatki do płacy oraz jaki jest cel ich stosowania.

Wyróżnić możemy więc dodatki stałe oraz zmienne. Te pierwsze nie wpływają na efektywność pracy zatrudnionego – udzielane są np. za pełnioną funkcję, pracę w trudnych warunkach albo w godzinach nocnych. Wliczamy je do płacy podstawowej, a nie do całkowitej. Dodatki zmienne tymczasem ściśle powiązane są z wypracowanymi wynikami (np. premia za realizacje zadań, osiągnięcie założonych celów). Są one składową płacy całkowitej.

Dodatki zmienne są zazwyczaj wprowadzane do systemu wynagradzania, aby motywować pracowników do osiągania lepszych wyników. Mogą być więc one stosowane z sukcesem zarówno w przypadku pracowników blue, jak i white collar. Tymczasem jednak znacznie częściej udzielane są osobom wykonującym pracę fizyczną. Dzieje się tak, ponieważ na stanowiskach związanych z produkcją zazwyczaj dość łatwo jest określić mierzalne cele. W przypadku pracy umysłowej nie jest to już takie proste do zrobienia. Z tego powodu część zmienna wynagrodzenia występuje na stanowiskach blue collar praktycznie zawsze jest wyższa niż w przypadku stanowisk administracyjnych.

Branża pełna wyzwań

Branża produkcji jest niezwykle ciekawa i dynamiczna. Zatrudnianie białych i niebieskich kołnierzyków generuje szereg nowych wyzwań dla HR-owców działających w tym sektorze. Tym bardziej wiedza na temat wynagrodzeń obowiązujących na rynku jest dla nich konieczna. Dzięki temu pozyskają wiedzę, jak najlepiej motywować swoich ludzi. Cieszy nas więc tak duży udział organizacji produkcyjnych w naszym badaniu i liczymy, że w przyszłości będzie ich nawet jeszcze więcej.