W drugiej połowie 2014 roku podwyżki płac będę maiły 3 razy mniejszy zasięg niż w pierwszym półroczu. Jak wynika z ostatniej analizy podwyżek Advisory Group TEST Human Resources, 25% przedsiębiorstw przyznających podwyżki w tym roku, planuje je w miesiącach od lipca do grudnia. Pozostałe 75% firm – podwyżki płac zrealizowało w pierwszej połowie roku (od stycznia do czerwca). Te firmy, które zaplanowały wzrost płac na lipiec i późniejsze miesiące tego roku podniosą wynagrodzenia swoich pracowników niemal o taki sam procent jak te, które w 2014 podwyżki już przyznały.

 

W ujęciu ogólnym średnia wysokość planowanych podwyżek w drugiej połowie 2014 roku wyniesie 2,71%, przy poziomie inflacji równym 0,6% . Na przykładzie minimalnej płacy całkowitej oznacza to, że przy miesięcznych zarobkach równych 1680 zł i takich samych wydatkach, pracownik otrzyma 45 zł podwyżki, a wyda 10 zł więcej w wyniku wzrostu cen. W tej sytuacji wzrost realnego dochodu takiego pracownika wyniesie 35 zł miesięcznie. W przeszłym roku planowany wzrost wynagrodzeń będzie jeszcze wyższy i wyniesie średnio 3,12%. Przy założeniu niezmienionego poziomu inflacji i z korektą na wyższe minimalne wynagrodzenia za pracę w 2015 roku, zysk z podwyżki osiągnie wartość 55 zł, a wydatki wzrosną o 10,5 zł, co oznacza 44 zł oszczędności miesięcznie.

Przyszły rok przyniesie także wzrost ilości przedsiębiorstw przyznających podwyżki swoim pracownikom a w ich obrębie zwiększenie części zatrudnionych objętych wzrostem płac. Zwiększony zasięg podwyżek najbardziej odczują pracownicy umysłowi – samodzielni lub kierujący zespołem. Nieznacznie tylko wzrośnie odsetek pracowników fizycznych, którzy otrzymają podwyżkę w przyszłym roku, jednak w dalszym ciągu utrzyma się on na poziomie przewyższającym 80%. Bez zmian pozostanie też najniższy spośród wszystkich szczebli zarządzania odsetek firm planujących podwyżki dla zarządu. Wartość średnich podwyżek będzie raczej niska ale zrównoważona, najmniejsza stopa wzrostu wynagrodzenia dotyczyć będzie osób zarządzających przedsiębiorstwem, jednak ze względu na najwyższa podstawę, realnie zyskają oni najwięcej.

 

Średnia wartość podwyżek w 2015 roku na wszystkich szczeblach zarządzania nie przekroczy 5%. Rzeczywisty zysk będzie rósł monotonicznie wraz z poziomem stanowiska, a różnica pomiędzy miesięcznym wzrostem wynagrodzenia pracowników fizycznych (minimum) a zarządu (maksimum) będzie niemal siedmiokrotna.

 

 

Źródło: Raport Płacowy Advisory Group TEST Human Resources

 

Niezmiennie wysoki wzrost wynagrodzeń dotyczyć będzie zatrudnionych w branży IT. Średnia wartość podwyżek specjalistów z dziedziny informatyki i nowoczesnych technologii wyniesie w przyszłym roku 5,7%, czyli niemal 2 razy więcej niż przeciętnie. Przedsiębiorcy przewidują też polepszenie koniunktury w branży FMCG, w której średnie podwyżki będą znacząco wyższe niż w roku bieżącym.

 

Poprzez podwyżki wynagrodzeń o stałego pracownika zabiegać będą dynamicznie rozwijające się firmy z sektora usług. Największego, 4% wzrostu wynagrodzeń mogą spodziewać się tu specjaliści. Innymi słowy, w firmach usługowych najwięcej zyska najbardziej liczna ale też najbardziej podatna na zmianę miejsca zatrudnienia i wywierająca największą presję płacową w tej gałęzi gospodarki, grupa pracowników.