Zapoczątkowany dekadę temu rozwój sektora usług wspólnych dla biznesu oraz centrów usług wspólnych w Polsce jest współcześnie jednym z filarów naszej gospodarki. Świadczą o tym nie tylko liczby powstających dzięki polskim i zagranicznym inwestycjom miejsc pracy ale także fakt, że coraz częściej dostrzega się jego odrębną tożsamość, zwłaszcza w sferze zarządzania zasobami ludzkimi. Sektor SSC/BPO odznacza się stałym zapotrzebowaniem na wykwalifikowanych specjalistów, u których szczególnie ceniona jest znajomość języków obcych. Rosnąca konkurencja oraz trudność ze znalezieniem odpowiednich kandydatów do pracy sprawiają jednak, że firmy sektora SSC/BPO muszą elastycznie reagować na zachodzące na rynku zmiany.

 

Jedną z ostatnich inicjatyw, organizowaną przez Advisory Group TEST Human Resources, poświęconą tej sprawie była ogólnopolska Konferencja HR w Centrach Usług Biznesowych i IT. Podczas dwóch dni spotkań dyskutowano między innymi o perspektywach HR w sektorze SSC/BPO/ITO, employer braningu, systemach wynagradzania i polityce benefitów czy społecznej odpowiedzialności biznesu. Konferencja skierowana była do dyrektorów, managerów oraz kluczowych specjalistów HR centrów usług wspólnych oraz usług dla biznesu, którzy zaszczycili nas liczną obecnością.

Problemem, który nie pojawił się podczas debaty, ale który jak żaden inny łączy tematykę tworzenia strategii personalnej i outsourcingu i który powinien zainteresować niejednego dyrektora ds. personalnych jest secondment, zwany inaczej outsourcingiem personalnym. Secondment jest jedną z elastycznych form zatrudnienia, popularną zwłaszcza na zachodzie Europy, która wciąż ustępuje w Polsce dużo mniej prestiżowemu zatrudnieniu tymczasowemu.

 

Ideą secondmentu, w jej najbardziej popularnej odmianie,  jest wymiana doświadczeń pracowników z różnych działów bądź firm w celu rozwijania wiedzy zarówno pracowników jak i organizacji. Outsourcing personalny odbywa się poprzez wypożyczenie, lub będąc bardziej dosłownym, oddelegowanie zatrudnionych specjalistów bądź menadżerów do realizacji określonych projektów w innych niż macierzysta, jednostkach organizacyjnych. Ta forma zatrudnienia sprawdza się zwłaszcza w firmach o płaskiej strukturze organizacyjnej, ponieważ daje możliwość rozwoju pracowników bez konieczności ich zbyt wczesnego awansowania, nie zniechęcając przy tym do pozostania na dotychczasowych stanowiskach. Wymiana pracowników może trwać od kilku miesięcy do roku, a nawet dłużej, gdy realizowany projekt tego wymaga. Podstawową zasadą outsourcingu personalnego jest jasne określenie celu oraz okresu oddelegowania pracownika, a także tego jakie wyniki powinien osiągnąć poprzez realizację powierzonych mu zadań. Usługa secondmentu nie zmienia stosunku pracy jakim pracownik związany jest z pierwotnym pracodawcą. Poprzez okres wypożyczenia koszty zatrudnienia takiego specjalisty lub menadżera przenoszone są wraz z podległością tej osoby na organizację wypożyczającą.

 

Secondment wydaje się ciekawą propozycją dla nowych inwestorów, którzy chcieliby postawić fundamenty własnego biznesu w Polsce, mając jednocześnie dostęp do kwalifikacji, branżowej wiedzy oraz możliwości korzystania z usług ekspertów w dziedzinie rozwoju nowych organizacji z tego sektora. Nowo lokowane centra SSC/BPO budując kadrę zarządzającą do niedawna korzystały wyłącznie z kapitału zagranicznego. Wzmożone zainteresowanie polskich dyrektorów i kierowników organizacjami tego typu oraz możliwość zdobycia doświadczenia w biznesie na lokalnym rynku sprawiły, że obecnie coraz częściej to oni zarządzają firmami z tego sektora.