W tym tygodniu (10 czerwca) wszyscy badacze, inżynierowie, technicy i wykwalifikowani robotnicy związani z dziedziną elektryki obchodzili Międzynarodowy Dzień Elektryka. Święto upamiętniające rocznicę śmierci odkrywcy praw rządzących elektryką –André Ampère’a. My z tej okazji postanowiliśmy sprawdzić stopień natężenia płac elektryka w ostatnich latach. Jak wynika z kolejnych Raportów Płacowych Advisory Group TEST Human Resources od 2011 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie elektryka oscyluje wokół wartości średniej 3 900 zł. Co ciekawe notowany poziom wynagrodzeń na początku roku jest zawsze niższy w stosunku do II połowy roku.

Źródło: Raport Płacowy Advisory Group TEST Human Resources

Obserwowana różnica wynagrodzeń między I a II połową roku prawdopodobnie związana jest ze wzrostem płac w okresie między styczniem a lipcem (momenty pomiarowe badania). Tegoroczna analiza podwyżek Advisory Group TEST Human Resources wskazuje, że spośród tych przedsiębiorców, którzy przyznają podwyżki pracownikom na stanowiskach fizycznych 81% z nich robi to właśnie w I połowie roku. Najwięcej, bo aż 1/3 z tych firm podwyższa płacę robotników w kwietniu. Przeciętna wartość podwyżek pracowników fizycznych nie różni się od wartości oferowanych pracownikom na stanowiskach umysłowych i kierowniczych. Warto jednak zwrócić uwagę na to, że podwyżki wynagrodzeń pracowników fizycznych zaczynają się od najwyższego poziomu spośród wszystkich grup zarządzania. W bieżącym roku wartość dolnego kwartyla podwyżek, czyli stopa wzrostu poniżej, której podwyżkę otrzymuje 25% pracowników w przypadku fizycznych wyniosła 1,45%. Dla porównania ten sam wskaźnik wśród pracowników umysłowych wyniósł 1%.

W tegorocznej próbie badania Raport Płacowy Advisory Grup TEST Human Resources zwartościowano 545 elektryków, których mediana wynagrodzeń wiosną 2014 wyniosła 4 068 zł. Płaca podstawowa stanowiła 86% wynagrodzenia całkowitego, zatem łatwo obliczyć, że jej wartość była równa 3 434 zł. Zróżnicowanie zarobków elektryków było umiarkowane a co dodatkowo warto podkreślić odchylenia od mediany in plus były większe niż odchylenia in minus. Na różnicę w zarobkach elektryków w największym stopniu wpływał kapitał zakładowy firmy, wielkość zatrudnienia, wielkość obrotu a także sektor działalności gospodarczej przedsiębiorstwa. W firmach jakiego typu elektrycy mogli liczyć na największe doładowanie?

Mediana miesięczne wynagrodzenia całkowite elektryka w firmach z kapitałem polskim stanowiła 89% mediany wynagrodzenia w firmach o zagranicznej strukturze kapitału. W skali roku nominalna różnica wynagrodzeń połowy elektryków zatrudnionych w firmach o różnym kapitale wyniosła ponad 5 tysięcy złotych. Dysproporcja w zarobkach na stanowisku elektryka pomiędzy firmami z kapitałem polskim i zagranicznym widoczna była jeszcze bardziej w przypadku najniżej opłacanych pracowników. W skali roku wyniosła ona ponad 2 razy więcej niż różnica w wartości środkowej, a dokładnie 11 590 zł. W drugą stronę natomiast, wraz ze wzrostem wynagrodzeń pracowników malało zróżnicowanie ich wynagrodzeń. W przypadku 10% elektryków zarabiających najwięcej różnica w rocznym wynagrodzeniu całkowitym wyniosła już tylko 2 285 zł, czyli zmniejszyła się o 100% w porównaniu do wartości środkowej i aż o 500% w stosunku do pierwszego decyla.

Wielkość zatrudnienia i obrotu firmy także wpływały na wysokość wynagrodzenia elektryków. Ze względu na te zmienne można w zasadzie wytyczyć 2 punkty graniczne poniżej których znajdą się elektrycy zarabiający mniej a powyżej ci, którzy zarabiają więcej. Miary te to w przypadku zatrudnienia to 500 osób, a przypadku wielkości obrotu 200 mln zł. Wniosek jaki z tego płynie to fakt, że firmy małe, średnie i duże (zatrudniające do 500 osób) i te których obrót nie przekracza 200 mln zł rocznie płacą na podobnym poziomie. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie całkowite w przedsiębiorstwach tego typu oscyluje wokół wartości 3 500 zł. Z kolei w firmach bardzo dużych i notujących wysokie zyski adekwatna wartość wyniosła blisko 4 200 zł.

Kolejnym podziałem w metrykach firm, który wyraźnie wpływał na poziom wynagrodzenia elektryków był sektor działalności gospodarczej. Na zarobki wyższe niż średnia dla wszystkich przedsiębiorstw ogółem mogli liczyć jednie elektrycy pracujący w firmach produkcyjnych. Firmy handlowe płaciły mniej niż ogółem jedynie połowie zatrudnionych pracowników. Wynagrodzenia elektryków z drugiej połowy rozkładu (50% górnych obserwacji) zbliżone były bardzo do tych z sektora produkcji i do wszystkich firm w badaniu ogółem. Na początku tego roku zdecydowanie najniższe wynagrodzenie oferowały firmy z sektora usług. Mediana miesięcznej płacy elektryka zatrudnionego w firmie usługowej wyniosła 3 407 zł, a wartość wynagrodzenia 10% elektryków wynagradzanych najlepiej w tym sektorze zrównała się praktycznie z wynagrodzeniem przeciętnym (mediana) ogółem.